O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów ,,NOWOCZESNA PANI” powstało w 2010 roku i działa wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bazanowie. Siedzibą stowarzyszenia jest świetlica w Nowym Bazanowie. Naszym celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców, budowanie więzi społecznych i rodzinnych jak również nawiązywanie kontaktów; przyjaźni opartych na wspólnych zainteresowaniach i potrzebach, wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Stowarzyszenie było inicjatorem remontu starej świetlicy w Nowym Bazanowie. W krótkim czasie wspólnie z Sołectwem Nowy Bazanów, Kółkiem Rolniczym, Klubem Sportowym Wichry oraz miejscowymi przedsiębiorcami, została wyremontowana świetlica, a uroczyste otwarcie odbyło się 18 września 2011 roku. Od tej pory stała się siedzibą Stowarzyszenia, Klubu Sportowego Wichry oraz Sołectwa.

Świetlica prężnie działa od sierpnia 2011r. Stowarzyszenie – istniejące w naszej miejscowości – organizuje różne festyny np. Dzień Dziecka, Dzień Sportu. Imprezy okolicznościowe takie jak: opłatek wigilijny, dzień kobiet czy andrzejki. Odbywają się zabawy karnawałowe i dyskoteki dla młodzieży. W tygodniu mieszkańcy korzystają z nauki tańca towarzyskiego, z zajęć fitness. Odbywają się treningi w tenisa stołowego, kursy florystyczne. Chcemy poszerzać naszą działalność przez przekazywanie wartości kulturowego dziedzictwa młodszemu pokoleniu, a także wykorzystywanie tych wartości w celu kreowania aktywnych postaw.

Założenia i cele działalności KGW i Stowarzyszenia

 1. Integracja lokalnego środowiska.
 2. Współpraca z Uczniowsko Parafialnym Klubem Sportowym „Wichry”.
 3. Współpraca z sołectwami.
 4. Współpraca z młodzieżą niezrzeszoną.
 5. Współpraca z OSP.
 6. Współpraca z sąsiadującymi Kołami Gospodyń Wiejskich.
 7. Udział w konkursach i szkoleniach.
 8. Czynny udział w imprezach sportowych promujących zdrowy styl życia.
 9. Organizowanie festynów integracyjnych.
 10. Promowanie wyrobów kulinarnych.
 11. Wspieranie potrzebujących pomocy.
 12. Organizowanie uroczystości okolicznościowych takich jak „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”, „Spotkanie opłatkowe”, itp.
 13. Udział w corocznych Dożynkach.
 14. Działania prowadzące do wszechstronnego rozwoju wsi, oraz odnowy kultury duchowej i kulturowego dziedzictwa.
 15. Pomoc w organizowaniu imprez sportowych.
 16. Profilaktyka działań resocjalizacyjnych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturowym.
 17. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 • Wesołek Dorota - Prezes Stowarzyszenia
 • Sladek Wanda - W-ce Prezes Stowarzyszenia
 • Radko Bożena -Skarbnik
 • Wardal Katarzyna -Sekretarz
 • Turska Elżbieta -Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Wąsik Anna
 • Łojszczyk Janina
 • Wardal Wanda

 

Statut stowrzyszenia

 

Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1


Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie na rzecz tradycji i rozwoju wsi Bazanów -Nowoczesna Pani" zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, apolitycznym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem członków kierujących się w działaniu interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszystkie jednostkowe interesy i cele.

 

 

§2


Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Placówek Oświatowych w Starym Bazanowie, a terenem działalności obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§3


Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru postanowienia Sądu o jego zarejestrowaniu.

 

 

§4


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak dla prowadzenia swoich spraw zatrudnić pracowników.

 

 

§5


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 

§6


Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

 

 

§7


Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym, dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla niego samego.

 

Rozdział II CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§8


Cele Stowarzyszenia:

 1. Wszechstronny rozwój wsi.
 2. Odnowa kultury duchowej wsi i jej kulturowego dziedzictwa, wykorzystanie tych wartości dla przyszłego rozwoju - kreowanie przedsiębiorczości.
 3. Wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i sportowego wsi Bazanów.
 4. Profilaktyka działań resocjalizacyjnych adresowanych do środowisk zagrożonych kulturowo i społecznie poprzez działania w kulturze i sztuce.
 5. Przeciwdziałania patologiom, a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.
 6. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej przygotowania wsi polskiej do integracji z Unią Europejską i pozyskania funduszy unijnych.
 7. Wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy.
 8. Promowanie walorów regionalnych na terenach wiejskich poprzez rozwój turystyki.
 9. Przekazanie i kultywowanie tradycji naszego regionu.
 10. Promocja wiedzy z zakresu rękodzieł artystycznych.
 11. Propagowanie wizerunku wsi pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.
 12. Promowanie regionalnych produktów żywnościowych.
 13. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności artystycznych młodego pokolenia.
 14. Integracja środowiska we wspólnym działaniu.

 

 

§9


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, W tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 2. Zwalczanie bezrobocia na obszarze wiejskim poprzez prowadzenie działalności oświatowej: organizowanie szkoleń, zajęć, pokazów i dyskusji.
 3. Organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych, sportowych, ekologicznych, integracyjnych, oświatowych, okolicznościowych w celu integracji społeczności wsi ze sobą.
 4. Popularyzacja postaw ekologicznych i zachowanie czystego środowiska naturalnego oraz propagowanie idei zdrowego społeczeństwa.
 5. Współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami, władzami samorządowymi, zakładami pracy i innymi podmiotami.
 6. Nawiązywanie kontaktów i współpracy regionalnej.
 7. Stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych.
 8. Gromadzenie funduszy na działalność statutową.
 9. Skupianie w swych szeregach przedstawicieli różnych środowisk oraz osób podejmujących działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na rzecz społeczności wiejskiej.
 10. Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

 

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

 

§10

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • Zwyczajnych
  • Wspierających
  • Honorowych

 

 

§11

 

 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz jednostki.

 

 

§12


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia.

 

 

§13


Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia lub wniosła znaczący wkład w jego rozwój.

 

 

§14

 

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnych deklaracji Zarząd Stowarzyszenia stanowią uchwały.
 2. Członek Stowarzyszenia ma prawo odwołania się od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia go w poczet członków do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

§15

 

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
  • Udziału w organizowanych zebraniach, spotkaniach i innych imprezach,
  • Bierne i czynne prawo wyborcze (nie dotyczy członków wspierających i honorowych),
  • Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celu i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  • Korzystać z lokali Stowarzyszenia oraz wszelkich urządzeń oferowanych przez współpracujące instytucje,
  • Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności społecznej.
 2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
  • Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  • Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
  • Regularnie opłacać składki członkowskie,
  • Brać udział w Walnym Zebraniu.

 

 

§16

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie,
  • Śmierci członka,
  • Wykluczenia uchwałą Zarządu za:
   1. Zaleganie z opłatą składek za okres 12 miesięcy,
   2. Działania na szkodę Stowarzyszenia,
   3. Prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
 2. Członek Stowarzyszenia ma prawo do odwołania się od uchwały Zarządu o wykluczeniu go z członkostwa do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV WŁADZE l STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§17


Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

§18

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem zmian w Statucie.
 3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

19 Walne Zebranie Członków

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W skład Zebrania wchodzi ogół członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybierany w drodze głosowania.
 5. Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.
 6. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
 7. O terminie i miejscu zebrania Zarząd zawiadamia na piśmie wszystkich członków na 7 dni przed datą odbycia zebrania.
 8. Na wniosek przynajmniej 14 liczby członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w każdym czasie, w trybie określonym w pkt.6 w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.
 9. Walne Zebranie może obradować według przyjętego przez siebie regulaminu obrad.

 

 

§20 Kompetencje Walnego Zebrania

 

 1. Uchwalenie i zmiana Statutu.
 2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 4. Ocena pracy Zarządu.
 5. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i gospodarczej Stowarzyszenia.
 6. Zatwierdzenie rocznych planów działalności finansowej Stowarzyszenia oraz sprawozdań z wykonania tych planów.
 7. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich w Stowarzyszeniu.
 10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Inne wynikające z niniejszego Statutu.

 

 

§21 Zarząd

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członka wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Odwołanie członka zarządu wymaga kwalifikowanej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Szczegółowe zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez tę władzę.

 

 

§22


Działania Zarządu

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalenie budżetu Stowarzyszenia.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 5. Prowadzenie całokształtu spraw Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 9. Uchwalenie regulaminów przewidzianych w Statucie.

 

 

§23 Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarz wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

 

§24 Działania Komisji Rewizyjnej

 

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, kontrola winna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zebrania w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd.
 4. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

 

 

§ 25


Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

§26


Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin uchwalony przez tę władzę.

 

Rozdział V MAJĄTEK l FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§27

 

 1. Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się:
  • Wpisowe i składki członkowskie,
  • Dotacje i subwencje,
  • Darowizny i zapisy,
  • Wpływy ze zbiórek publicznych,
  • Wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
  • Wpływy z nawiązek zasądzonych przez Sądy,
  • Środki finansowe uzyskane w związku z wygrywaniem przetargów na inicjowanie imprez integracyjnych.
 2. Cały swój dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

 

 

§28


Sposób prowadzenia rozliczeń finansowych regulują odrębne przepisy.

 

 

§29


Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§30


Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia lub chęć przyłączenia się Stowarzyszenia do innej jednostki organizacyjnej wymaga uchwały Walnego Zebrania.

 

 

§ 31

 

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może zmieniać jego istotnych celów działania.
 2. Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

 

 

§32


W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określi cel na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań oraz powoła Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

 

 

§33


Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

 

§34


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach".